top of page

Impresszum

A honlap fenntartója

Illu Kft.

Székhely: 2144 Kerepes, Bodza utca 20.

Cégjegyzékszám: 13 09 209218

Adószám: 28950303-2-13

Elérhetőség

Levelezési cím: 2144 Kerepes, Bodza utca 20.

E-mail: info@illu.hu

 

Weboldalunk böngészése az alábbi feltételek elfogadását jelenti.

 • Weboldalunk és tartalma vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik, az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag az Illu Kft jogosult.

 • Különösen igaz ez az oldalon található logókra és emblémákra.

 • A weboldal tartalmát tilos bármilyen formában kereskedelmi céllal felhasználni az Illu Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül.

 

Weboldalunkat a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére nem tudjuk garantálni az oldalak hibátlanságát és az információk teljes pontosságát, valamint a folyamatos problémamentes működést.

Ezúton is kizárunk minden felelősséget bármilyen közvetett vagy közvetlen kárral kapcsolatban, amely weboldalánunk felhasználása nyomán keletkezik, kivéve, ha azok egyértelműen az Illu Kft szándékos cselekedetének, vagy súlyos gondatlanságának következményei.

Weboldalunk a teljeskörű tájékoztatás érdekében külső honlapokra vezető linkeket tartalmazhat. Ezen weboldalak tartalmáért azonban a semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Kapcsolódó kérdéseivel, észrevételeivel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal az info@illu.hu e-mail címen.

Adatvédelmi tájékoztató

 Jelen dokumentum tartalmazza az Illu Kft. által az ügyfeleit érintő adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink

Cím: 2144 Kerepes Bodza utca 20

E-mail cím: info@illu.hu


1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama


Üzleti kapcsolattartási célú adatkezelés

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja:

Az Illu Kft., ügyfeleivel és leendő ügyfeleivel üzleti kapcsolat kiépítése és a meglévő üzleti kapcsolat fenntartása érdekében rendszeresen email-ben, vagy telefonon üzleti ajánlatokkal keresi meg ügyfeleit.

Ezen célok érdekében az Illu Kft. személyes adatként kezeli az ügyfelei kapcsolattartóinak nevét, telefonszámát, email címét és beosztását.


További üzleti kapcsolattartási célú adatkezelés az alábbi esetekben valósulhat meg:

 • Amennyiben a kialakult üzleti kapcsolat alapján kötött szerződésbe is kapcsolattartóként kerül feltüntetésre a kapcsolattartó, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás is megvalósul a kapcsolattartón keresztül.

 • Amennyiben a megrendelt termékek kiszállítása érdekében kapcsolattartóként kerül megjelölésre a kapcsolattartó, akkor a kiszállítás során is megvalósul kapcsolattartói adatainak kezelése.


Az adatkezelés jogalapja:
A Rendelet 6 cikkely (1) bekezdés f) pontja szerint az Illu Kft. azon jogos érdeke, hogy ügyfeleit az őket érintő információkról és üzleti ajánlatokról tájékoztassa, új ügyfelek esetében az üzleti kapcsolat kiépítése, a megrendelések kiszállítása, valamint szerződés esetén az ügyfél által kapcsolattartásra megnevezett személlyel történő kommunikáció.


Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a kapcsolattartói státusz megszűnéséig vagy az ügyfél írásban jelzett ezirányú szándékáig tart.

Amennyiben a kapcsolattartás telefonon keresztül valósul meg, Ön a telefonbeszélgetés során is jelezheti, hogy telefonon, vagy email-ben ne keressük meg a jövőben, ilyen esetben Önt, a jelzését követően nem fogjuk megkeresni ajánlatokkal.

2. Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során külső adatfeldolgozót nem veszünk igénybe, weboldalunkat saját magunk üzemeltetjük.


3. Adattovábbítás

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére, kivéve, ha Ön hozzájárul, de ilyen esetben mindig kérjük előzetesen a hozzájárulását az adattovábbításhoz.

 

4. Cookie adatkezelés

A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.


5. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • Személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés joga

 • Helyesbítéshez való jog

 • Adatkezelés korlátozásának joga

 • Törléshez való jog

 • Hordozhatósághoz való jog

 • Tiltakozáshoz való jog

 • Hozzájárulás visszavonásának joga


Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről).

Emellett az alkalmazott kommunikációs csatornától függően, ha e-mailben fordul hozzánk panasszal, akkor az e-mail fiókunkban, ha űrlapon ad be panaszt, akkor az űrlap mögötti informatikai rendszerben elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza.


Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

Jogait az Illu Kft. info@illu.hu e-mail címén keresztül gyakorolhatja.


A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.


A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról tájékoztassuk:

 • az adatkezelés céljai

 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái

 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír


A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért. A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban kér információkat.


Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.


Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük

 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre

 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert

 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).


Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit ’.xml’, ’.JSON’, vagy ’.csv’ formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.


6. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, kérjük, elsősorban felénk jelezze problémáját, hogy közösen megoldhassuk. Amennyiben ezt követően is úgy véli, hogy panaszát nem orvosoltuk, a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., új levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.


7. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.


8. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól

 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását

 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról

 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk (külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos tevékenysége, sütik (cookie-k), Facebook). Amennyiben a felhasználó a weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő a weblap meglátogatásakor jelen fejezetben foglaltak szerint jár el. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése a portál html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. A hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki, így személyes adatok átadása, továbbítása Adatkezelő irányába nem történik. A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://policies.google.com címen ad részletes felvilágosítást. A honlapon külső szolgáltatóként térkép- információkat jelenít meg a https://www.google.com/maps címen elérhető szolgáltató.

Sütik (cookie-k)

 

A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a honlapot látogató eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a honlapot látogató számítógépén. Amennyiben, a honlapot látogató felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára.

A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

• Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-onyour-computer

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A kezelt adatok köre

Az érintettek körébe az Adatkezelő honlapját látogatók közül azon személyek tartoznak, akik a sütik használatához a honlapon megjelenő „Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárultak. − Google Adwords cookie esetén kezelt adat: A munkamenet azonosítója− Google Analytics cookie esetén kezelt adat: Regisztrált felhasználóhoz rendelt unique ID, mely anonim módon különbözteti meg a felhasználókat és böngészési szokásaikat. Személyes adatnak minősülő adat nem kerül a sütikbe. Részletek: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a látogatók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a böngésző specifikációjának megismerése. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása GDPR) 6. cikk (1) a) pontja alapján.

 

Az adatkezelés időtartama

Google Adwords cookie és Google Analytics cookie esetén maximum 2 év. A felhasználó a cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkat a felhasználó saját böngészőjének Súgó menüjében találhat. A Társaságon belüli adatkezelésre, adatfeldolgozásra kizárólag azon munkavállalói jogosultak, akiknek a feladatköre azt indokolja. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a website üzemeltetése, karbantartása és hírlevél küldése, valamint tárhely- szolgáltatás feladatkörökben eljáró adatfeldolgozó: Illu Kft. (2144 Kerepes, Bodza uta 20.) látja el.

 

Facebook Plug-in és egyéb Social media bővítmények

A weboldalon előfordulhatnak többek között a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények. Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy a felhasználó által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik a felhasználó képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy felhasználó a honlap mely részét látogatta meg. A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el, az alábbi linken: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

bottom of page